Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2024

  Inför 2024 har en ny överenskommelse tagit fram av SKR och MSB för perioden 2024–2026. Enligt denna tillförs kommunerna årligen 362 mnkr för uppgifter enligt 2 kap (krisberedskap) och 3 kap (civilt försvar) LEH, 27 mnkr till Rakel och 260 mnkr till ...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2024-01-26

 • Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024

  Inför 2024 har en ny överenskommelse tagits fram av SKR och MSB för perioden 2024–2026. Enligt denna tillförs regionerna årligen 50 mnkr för uppgifter enligt 2 kap (krisberedskap) och 3 kap (civilt försvar) LEH och 55 mnkr till civilt försvar i allm...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2024-01-26

 • Förnyad rekommendation om stöd för kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

  Kommunerna har sedan 2020 tilläggsfinansierat kvalitetsregister inom kommunal hälso- och sjukvård samt SKRs arbete för att stödja och utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Rekommendation avgifter vaccinering covid-19

  SKR:s nuvarande rekommendation om avgiftsfrihet utgår från Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation om vaccinering mot covid-19. Från och med 1 mars 2024 finns en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten. SKR:s rekommendation om avgiftsfrih...

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Förslag om nya energipolitiska mål

  Promemorian behandlar de mest centrala delarna i den kommande energi-politiska inriktningspropositionen – planeringsmål och leveranssäkerhetsmål för elsystemet samt behov av att se över nuvarande energieffektiviseringsmål.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring (SOU 2023:53)

  Utredningen har bland annat haft syftet att säkerställa arbetsskadeförsäkringens funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada och att analysera behovet av förändringar i undantagen från det generella a...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Ekonomi

 • Ett förtydligat brottförebyggande ansvar för socialnämnden

  Promemorian föreslår två nya bestämmelser i socialtjänstlagen som ska förtydliga att det i socialnämndens befintliga ansvar för förebyggande arbete också ingår ett brottsförebyggande ansvar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

  Skrivelsen tar i huvudsak upp förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå målen om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall i EU:s avfallsdirektiv.

  Typ av handling:Skrivelse

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

  Utredningen vill bland annat slopa lagen om särskilt investeringsutrymme, som annars för perioden 2024-2027. Det minskar intäktsmöjligheten för kommunala och privata nätföretag, och kan leda till minskade nätinvesteringar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

 • Vem äger fastigheten (SOU 2023:55)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en ny hyresförvärvslag, ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätt på de boendens villkor och stärkt identitetskontroll vid fastighetsköp. Förbundet ställer sig bakom förslaget avseende ombildning av hy...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Juridik, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.