Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen

  Styrelsen föreslås nu ansluta sig även till de nio nya artiklar som CEMR antog 2022 och inlemma dessa i förbundets arbete med att genomföra åtagandena i deklarationen. SKR rekommenderar kommuner och regioner att underteckna CEMR-deklarationen (den e...

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Införande av bestämmelser som möjliggör ersättning för digitala vårdmöten

  I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi respektive i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning som gör det möjligt för vårdgivare som är verksamma enligt den nationella taxan att få ers...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomi, Hälsa och sjukvård

 • Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

  Betänkandets förslag innebär en ny organisation för statlig finansiering av forskning och innovation och har stora konsekvenser för kommuner och regioner som forskningshuvudmän och -utförare. Yttrandet berör alla de sektorsområden som kommuner och r...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Innovation, Skola

 • En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)

  Betänkandet rör inrättandet av en europeisk digital identitet där varje land ska anmäla en e-legitimation på högsta tillitsnivån enligt ett förfarande för gränsöverskridande identifiering.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism, åtgärder som säkerställer barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Demokrati, Social omsorg

 • Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (SOU 2023:45)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om övergångsrestriktioner vid övergång från offentlig till annan verksamhet. Syftet med utredningen är att stärka förtroendet för det allmänna genom att förebygga att intressekonflikter uppstår.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2024-01-26

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Överenskommelse - Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024

  Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2012 bedrivit ett gemensamt och långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicid­prevention. Genom årliga överenskommelser har medel avsatts til...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024

  Överenskommelsen syftar till att öka vårdens kapacitet, förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården genom att korta vårdköer och väntetider samt öka antalet disponibla vårdplatser. Sveriges Kommuner och Regioner bidrar till att stödja och föl...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-12-19

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse om läkemedelsförmånerna m.m. 2024

  Överenskommelsen följer i stort de principer som gällt tidigare vilket bl.a. innebär att ersättningen till regionerna för 2024 fastställs genom ett ömsesidigt accepterande av att Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos utgör bas för ersättningen, ...

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Hälsa och sjukvård

 • Överenskommelse om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2024

  Överenskommelsen syftar till att skapa en gemensam bild över vilka de centrala åtgärdsområdena inom cancervården är och hur dessa ska drivas framåt på ett sätt som gagnar både den svenska cancervården och EU:s utveckling inom cancerområdet.

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.