Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en utvidgning av målgruppen för etableringsprogrammet samt förslag om ett mer individualiserat, flexibelt och effektivt etableringsprogram. Förbundet ställer sig bakom förslagen, men anser att brister i Arbe...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Integration

 • Informationsförsörjning på skolområdet (SOU:2023:21)

  Förslaget innebär sammanfattningsvis att Skolverket tar över den insamling av uppgifter från kommuner och enskilda huvudmän som SCB hittills har utfört på uppdrag av Skolverket.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Kommunikation, Skola

 • Samhälle mot skolattacker (SOU 2023:28)

  Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om lämplig organisering av lokala eller regionala operativa organ för samverkan i individärenden som rör oro för skolattacker.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Skola

 • Hemställan – En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

  SKR hemställer om att regeringen förlänger kommitténs utredningstid. Om detta skulle medföra ett senarelagt införande väger det inte lika tungt som att utredningen inte blir tillräckligt genomarbetad.

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2023-10-12

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Direktiv för programberedning för trygghet

  Enligt styrelsens arbetsordning kan styrelsen besluta om att tillsätta en eller flera programberedningar. En programberedning ska ges ett tydligt direktiv, ha krav om återrapportering till styrelsen samt vara avgränsad i tid och resurser.

  Typ av handling:Övrigt

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Direktiv för programberedning för civil beredskap och totalförsvar

  Enligt styrelsens arbetsordning kan styrelsen besluta om att tillsätta en eller flera programberedningar. En programberedning ska ges ett tydligt direktiv, ha krav om återrapportering till styrelsen samt vara avgränsad i tid och resurser.

  Typ av handling:Övrigt

  Verksamhetsområde:Demokrati, Samhällsplanering

 • Överenskommelse mellan staten och SKR 2023–2025 om digitala intyg för att säkerställa fortsatt digital överföring av läkarintyg

  Överenskommelse mellan staten och SKR för åren 2023–2025 för att kunna bibehålla och utveckla den digitala överföringen av medicinska underlag mellan regionerna och Försäkringskassan i avvaktan på en långsiktig lösning.

  Typ av handling:Överenskommelse

  Besvarad av SKR:2023-10-03

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Hemställan - Utökad information från Arbetsförmedlingen till kommunen

  För att kunna handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd och avgöra vilket stöd individen ska ges krävs att kommunen har god tillgång till information, bland annat från Arbetsförmedlingen. SKR vill genom denna hemställan uppmana regeringen att utök...

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2023-09-26

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Ekonomiskt bistånd

 • Rekommendation - Åtgärder för att säkra bemanning och stärka arbetsmiljön i regionerna

  Rekommendationen ses som ett stöd för att regionerna gemensamt krokar arm i att minska användningen av hyrbemanning.

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2023-09-25

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om förslag till en ny lag som ger regeringen befogenhet att i vissa fall meddela föreskrifter om förbud mot att med vissa färdmedel transportera personer som saknar giltiga identitetshandlingar till Sverige. SK...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.