Publicerad 23 oktober 2023

Indikatorrevision

Revision av indikatorer för PrimärvårdsKvalitet görs årligen. Nya indikatorer tillkommer, gamla tas bort och detaljer justeras. Justeringarna kan t ex gälla att nya KVÅ-koder från Socialstyrelsen läggs till eller att tidsperioden för datauttag justerats så att indikatorerna ska fungera bättre.

Revision görs ofta på initiativ av användare av PrimärvårdsKvalitet men också utifrån arbetsgruppens granskningar av nya koder, nya vårdprogram etc. Innan beslut om ändringar eller nya indikatorer görs i regel en prioritering av utvecklingsområden för indikatorer och därefter ibland en indikatorworkshop. Ofta görs också undersökning av vilken data som är tillgänglig genom testuttag och innan indikatorerna konstrueras och fastslås.

Ibland kan revisionen sträcka sig över ganska lång tid. Även om ändringar av indikatorer görs i början av året börjar de inte gälla förrän vid nästa årsskifte. I regel görs ändringarna av arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet över våren och sommaren. Under hösten förs ändringarna in i den sk kvalitetsindikatorkatalogen. Planen är sedan att alla nyheter ska vara klara att använda i regionerna efter årsskiftet. Ibland tar det ännu lite längre tid.

Giltighetstid

Med giltighetstid menas den period när indikatorn är giltig som nationell indikator i Primärvårdskvalitet. Indikatorn kan dock fortfarande förekomma regionalt om den inte har programmerats om i det regionala IT-systemet.

Nyheter från och med 2024

Två helt nya indikatorområden introduceras under 2024. Det är dels förekomst och rehabilitering av långvarig smärta, dels infektionsindikatorer som riktar sig till helt digitala mottagningar. Dessutom kommer,

 • Astma och spirometri
 • Antibiotikabehandling vid bensår
 • Antibiotika utan någon vanlig infektionsdiagnos
 • Kontinuitetsindex psykolog/psykoterapeut
 • Samsjuklighet och samverkan: Andel med kronisk sjukdom och antal läkarbesök vid samsjuklighet
 • Diklofenak av alla som förskrivits NSAID, per oralt
 • Nedsatt njurfunktion och BT samt läkemedelsbehandling

Några indikatorer har ändrats för att fungera bättre. Det gäller t ex:

 • Hypertoni, stroke, diabetes, kranskärl, prioritering, njursvikt som alla inkluderar också 24-timmars och hemblodtryck
 • Osteoporos där antalet frakturer som räknas som benskörhetsfrakturer har minskats
 • Prioritering där indikatorn om riskskattning för hjärt-kärlsjukdom blivit ”bredare” så att den fångar fler
 • I läkemedelsindikatorerna finns tillagt att man i patientlistan ska kunna se vad som är förskrivet på enheten och av vem (i de regioner där detta är möjligt) samt att sökningen av ordinerade beroendeframkallande läkemedel begränsas bakåt i tiden för att hitta aktuella ordinationer.
 • En del läkemedlen som fanns med i ”olämpliga läkemedel för äldre” är borttagna (palliativa läkemedel, sekundärvårdsläkemedel, Amitriptylin)
 • Patientskola för artros, KOL och smärta kräver också diagnoskod för att systemet ska kunna hitta vilken sjukdom patientskolan hör ihop med.

Några indikatorer har nya titlar. Det gäller t ex indikatorerna om mångbesökare som nu heter mångsökare för att betona att inte bara fysiska besök räknas med. I beskrivningen står också att man ska kunna se antalet fysiska besök i patientlistan. Indikatorerna om undernäring har fått tillägget ”risk för” för att markera att ett lågt BMI inte behöver betyda undernäring.

I flera indikatorer är det också tydligt inskrivet att man ska kunna se vissa indikatorer tillsammans för att få en bild av helheten och att man ska kunna se förskrivare, olika yrkesgrupper, lab-värden mm.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.