Publicerad 1 februari 2023

Strama

Strama arbetar för en ansvarsfull användning av antibiotika och en minskad resistensutveckling. Strama består av Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama, regionernas Stramagrupper samt Stramanätverket.

NAG Strama tillhör Programområde Infektion inom SKR:s organisation för kunskapsstyrning. NAG Strama stödjer hälso- och sjukvårdshuvudmännens nationella arbete och samordnar regionernas Stramagrupper. Arbetet sker i nära samarbete med Stramagrupperna, Programområde infektion, andra relevanta programområden och Folkhälsomyndigheten.

Ett utbyte av idéer och arbetsmodeller är en viktig del i Stramas arbete, vilket denna webbplats är tänkt att vara ett forum för i arbetet med PVQ och infektionsindikatorerna.

Infektionsindikatorerna

I länkarna nedan hittar du indikatorerna som rör infektioner och mer information om hur de är uppbyggda.

Förteckning över Infektionsindikatorerna Pdf, 1 MB.

Information om infektionsindikatorernas konstruktion

Infektionsindikatorernas fullständiga specifikation i Kvalitetsindikatorkatalogen

Rekommenderade diagnoskoder för infektioner i öppenvården Word, 21 kB.

Du kan även läsa mer om hur man hanterar när det är få fall och vad utveckling betyder över tid.

Introduktion till konstruktion av PrimärvårdsKvalitets indikatorer

Har du synpunkter på indikatorerna?

Verkar det vara något fel i indikatorspecifikationen? Genom att uppmärksamma de misstänkta fel som upptäcks i indikatorerna för infektioner kan de förbättras!

Rapportera till Primärvårdskvalitets funktionsbrevlåda: primarvardskvalitet@skr.se

Process för framtagning och revision av infektionsindikator

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.