Publicerad 14 juni 2023

Sjukskrivning

Sjukskrivning har en central roll i rehabilitering av de flesta sjukdomar. Det utgör samtidigt en risk att för långa sjukskrivningsperioder passiviserar patienten och förhindrar återgång i arbete. Socialstyrelsens har utfärdat rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd i dokumentet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar. Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har skilda roller i sjukskrivningsprocessen. Hälso- och sjukvården är ansvarig för att dokumentera diagnos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar, uppgivna arbetskrav och bedömd arbetsförmåga i ett medicinskt underlag, bland annat läkarintyg.

Motivering till ämnesområdet

Att sjukskrivning som ett ”arbetsinstrument” används rätt är högst väsentligt för att nå en optimal rehabilitering vid och efter sjukdom av en stor andel av de patienter som söker i Primärvård. Att kunna koppla sjukrivningstider/sjukskrivningsgrad med olika sjukdomar/symtom och behandlingar är väsentlig för att bättre kunna prediktera och genomföra en optimal rehabilitering.

Möjligheten att skapa indikatorer och på individnivå knyta andra data från journalen har tidigare inte kunnat genomföras då all sjukskrivning sker genom ett separat dataprogram Webcert, som i de allra flesta fall är fristående från journalsystemen och då icke spårbara i journalen. Inera har dock öppnat upp för möjligheten om återkoppling på individnivå och en del regioner har börjat undersöka möjligheten att ta tillbaka data.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Vi önskar initialt testa möjligheten att få fram sjukskrivningsdata med enklast möjliga framtagningsbara indikatorer som beskriver prevalens sjukskrivning/förebyggande sjukskrivning (Sjs01, Sjs02) relaterat till diagnoser för våra vanligaste sjukskrivningsområden psykisk ohälsa (Sjs04, Sjs06 och Sjs08) och muskuloskelettala sjukdomar (Sjs10).

Referenser

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem. Det kan också vara svårt att värdera för vilken sjukdom/diagnos som utredningar/behandlingar beskrivna i journalen utförts för om patienten har fler diagnoser.

Ursprung/vetenskaplig granskare

Framtagna och granskade av arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet.

Indikatorerna för sjukskrivning

  • PVQ Sjs01 Andel patienter som blivit sjukskrivna
  • PVQ Sjs02 Andel patienter med förebyggande sjukskrivning
  • PVQ Sjs04: Andel patienter med diagnos depression som fått sjukskrivning
  • PVQ Sjs06: Andel patienter med diagnos ångest som fått sjukskrivning
  • PVQ Sjs08: Andel patienter med diagnos utmattningssyndrom som fått sjukskrivning
  • PVQ Sjs10: Andel patienter med diagnos från muskuloskelettala systemet som fått sjukskrivning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.